Voorwaarden

Welkom bij ScanAvenger!

Deze algemene voorwaarden bepalen de regels en voorschriften voor het gebruik van de website van ccheck pty ltd, gevestigd op https://scanavenger.com/.

Door deze website te raadplegen, gaan wij ervan uit dat je deze algemene voorwaarden accepteert. Blijf ScanAvenger niet gebruiken als je niet akkoord gaat met alle algemene voorwaarden op deze pagina. Onze Algemene Voorwaarden zijn opgesteld met behulp van de Terms And Conditions Generator en de Free Terms & Conditions Generator.

De volgende terminologie is van toepassing op deze Algemene Voorwaarden, Privacy Statement en Disclaimer Notice en alle Overeenkomsten: 'Klant', 'Je' en 'Jou' verwijst naar jou, de persoon die zich aanmeldt op deze website en zich houdt aan de voorwaarden van het Bedrijf. 'Het Bedrijf', 'Ons', 'Wij', 'Onze' en 'Ons', verwijst naar ons Bedrijf. 'Partij', 'Partijen', of 'Ons', verwijst naar zowel de Klant als onszelf. Alle termen verwijzen naar het aanbod, de aanvaarding en de betaling die nodig zijn om het proces van onze bijstand aan de Klant op de meest geschikte manier uit te voeren met het uitdrukkelijke doel te voldoen aan de behoeften van de Klant met betrekking tot de levering van de vermelde diensten van de Onderneming, in overeenstemming met en onderworpen aan het geldende Nederlandse recht. Elk gebruik van bovenstaande terminologie of andere woorden in het enkelvoud, meervoud, hoofdlettergebruik en/of hij/zij of zij, worden als onderling verwisselbaar beschouwd en dus als betrekking hebbend op hetzelfde.

Koekjes

Wij maken gebruik van cookies. Door ScanAvenger te raadplegen, ga je akkoord met het gebruik van cookies in overeenstemming met het Privacybeleid van ccheck pty ltd.

De meeste interactieve websites gebruiken cookies om bij elk bezoek de gegevens van de gebruiker te achterhalen. Cookies worden door onze website gebruikt om de functionaliteit van bepaalde gebieden mogelijk te maken om het mensen die onze website bezoeken gemakkelijker te maken. Sommige van onze affiliate/advertentiepartners kunnen ook cookies gebruiken.

Licentie

Tenzij anders vermeld, bezitten ccheck pty ltd en/of haar licentiegevers de intellectuele eigendomsrechten voor al het materiaal op ScanAvenger. Alle intellectuele eigendomsrechten zijn voorbehouden. Je mag dit van ScanAvenger raadplegen voor je eigen persoonlijk gebruik met inachtneming van de beperkingen die in deze voorwaarden worden gesteld.

Je mag niet:

 • Materiaal van ScanAvenger herpubliceren
 • Materiaal van ScanAvenger verkopen, verhuren of in sublicentie geven
 • Materiaal van ScanAvenger reproduceren, dupliceren of kopiëren
 • Inhoud van ScanAvenger opnieuw distribueren

Deze overeenkomst gaat in op de datum hiervan.

Delen van deze website bieden gebruikers de mogelijkheid om in bepaalde delen van de website meningen en informatie te plaatsen en uit te wisselen. ccheck pty ltd filtert, bewerkt, publiceert of beoordeelt Reacties niet voordat ze op de website staan. Reacties weerspiegelen niet de standpunten en meningen van ccheck pty ltd, haar agenten en/of filialen. Reacties weerspiegelen de opvattingen en meningen van de persoon die zijn opvattingen en meningen plaatst. In zoverre dit toegestaan is door toepasselijke wetten, is ccheck pty ltd niet aansprakelijk voor de Reacties of voor enige aansprakelijkheid, schade of kosten die veroorzaakt en/of geleden zijn als gevolg van enig gebruik van en/of plaatsing van en/of verschijning van de Reacties op deze website.

ccheck pty ltd behoudt zich het recht voor om alle Reacties te monitoren en Reacties te verwijderen die als ongepast, beledigend of in strijd met deze voorwaarden worden beschouwd.

Deze overeenkomst gaat in op de datum hiervan.

Delen van deze website bieden gebruikers de mogelijkheid om in bepaalde delen van de website meningen en informatie te plaatsen en uit te wisselen. ccheck pty ltd filtert, bewerkt, publiceert of beoordeelt Reacties niet voordat ze op de website staan. Reacties weerspiegelen niet de standpunten en meningen van ccheck pty ltd, haar agenten en/of filialen. Reacties weerspiegelen de opvattingen en meningen van de persoon die zijn opvattingen en meningen plaatst. In zoverre dit toegestaan is door toepasselijke wetten, is ccheck pty ltd niet aansprakelijk voor de Reacties of voor enige aansprakelijkheid, schade of kosten die veroorzaakt en/of geleden zijn als gevolg van enig gebruik van en/of plaatsing van en/of verschijning van de Reacties op deze website.

ccheck pty ltd behoudt zich het recht voor om alle Reacties te monitoren en Reacties te verwijderen die als ongepast, beledigend of in strijd met deze voorwaarden worden beschouwd.

Hyperlinks naar onze inhoud

Tenzij anders vermeld, bezitten ccheck pty ltd en/of haar licentiegevers de intellectuele eigendomsrechten voor al het materiaal op ScanAvenger. Alle intellectuele eigendomsrechten zijn voorbehouden. Je mag dit van ScanAvenger raadplegen voor je eigen persoonlijk gebruik met inachtneming van de beperkingen die in deze voorwaarden worden gesteld.

De volgende organisaties mogen zonder voorafgaande schriftelijke toestemming naar onze Website linken:

 • Overheidsinstanties;
 • Zoekmachines;
 • Nieuwsorganisaties;
 • Online gidsdistributeurs mogen op dezelfde manier naar onze Website linken als zij naar de Websites van andere genoteerde bedrijven linken; en
 • System wide Accredited Businesses behalve niet-winstgerichte organisaties, charitatieve winkelcentra en charitatieve fondsenwervingsgroepen die niet naar onze website mogen linken.

Deze organisaties mogen naar onze startpagina, naar publicaties of naar andere Website-informatie linken, zolang de link: (a) niet op enige manier bedrieglijk is; (b) niet valselijk suggereert dat de partij die de link maakt, sponsor, goedkeuring of goedkeuring van de partij en haar producten en/of diensten impliceert; en (c) past binnen de context van de site van de partij die de link maakt.

Wij kunnen andere linkverzoeken overwegen en goedkeuren van de volgende soorten organisaties:

 • algemeen bekende consumenten- en/of bedrijfsinformatiebronnen;
 • dot.com gemeenschapswebsites;
 • verenigingen of andere groepen die liefdadigheidsinstellingen vertegenwoordigen;
 • online gidsdistributeurs;
 • internetportalen;
 • accountancy-, rechts- en adviesfirma's; en
 • onderwijsinstellingen en brancheverenigingen.

We zullen linkverzoeken van deze organisaties goedkeuren als we besluiten dat: (a) de link ons niet ongunstig zou doen overkomen of onze erkende bedrijven; (b) de organisatie geen negatieve records bij ons heeft; (c) het voordeel voor ons van de zichtbaarheid van de hyperlink de afwezigheid van ccheck pty ltd compenseert; en (d) de link past in de context van algemene bronneninformatie.

Deze organisaties mogen naar onze startpagina linken, zolang de link: (a) niet op enige manier bedrieglijk is; (b) niet valselijk suggereert dat de partij die de link maakt, sponsor, goedkeuring of goedkeuring van de partij en haar producten of diensten impliceert; en (c) past binnen de context van de site van de partij die de link maakt.

Als u een van de organisaties bent die in paragraaf 2 hierboven genoemd worden en geïnteresseerd bent in het linken naar onze website, dient u ons hiervan op de hoogte te stellen door een e-mail te sturen naar ccheck pty ltd. Vermeld hierin uw naam, de naam van uw organisatie, contactgegevens en de URL van uw site, een lijst met eventuele URLs waarvan u van plan bent naar onze Website te linken en een lijst met de URLs op onze site waarnaar u zou willen linken. Wacht 2-3 weken op een reactie.

Goedgekeurde organisaties mogen naar onze Website hyperlinken als volgt:

 • Door gebruik te maken van onze bedrijfsnaam; of
 • Door gebruik te maken van de uniform resource locator die wordt gelinkt; of
 • Door gebruik te maken van een andere omschrijving van onze Website die wordt gelinkt, die zinvol is binnen de context en het formaat van de inhoud op de site van de partij die de link maakt.

Door gebruik te maken van een andere omschrijving van onze Website die wordt gelinkt, die zinvol is binnen de context en het formaat van de inhoud op de site van de partij die de link maakt.

iFrames

Zonder voorafgaande goedkeuring en schriftelijke toestemming mag je geen frames rond onze webpagina's maken die de visuele presentatie of het uiterlijk van onze Website op enigerlei wijze veranderen.

Aansprakelijkheid voor inhoud

Wij zijn niet verantwoordelijk voor enige inhoud die op je Website verschijnt. Je gaat ermee akkoord ons te beschermen en te verdedigen tegen alle claims die op je Website verschijnen. Er mogen geen links op een Website verschijnen die als smadelijk, obsceen of crimineel kunnen worden opgevat, of die inbreuk maken op of anderszins een inbreuk vormen op de rechten van derden, of de inbreuk of andere schending daarvan bepleiten.

Je privacy

Gelieve te lezen Privacybeleid

Voorbehoud van rechten

Wij behouden ons het recht om je te verzoeken alle links of een bepaalde link naar onze Website te verwijderen. Je stemt ermee in alle links naar onze Website op verzoek onmiddellijk te verwijderen. Wij behouden ons ook het recht voor om deze voorwaarden en ons linkbeleid op elk moment te wijzigen. Door continu naar onze Website te linken, ga je akkoord om gebonden te zijn aan en deze linkvoorwaarden na te leven.

Verwijderen van links van onze website

Als je een link op onze Website vindt die om welke reden dan ook beledigend is, dan ben je vrij om ons op elk moment te contacteren en dit aan ons te melden. Wij zullen verzoeken om links te verwijderen in overweging nemen, maar we zijn niet verplicht om dit te doen of om direct op u te reageren.

Wij garanderen niet dat de informatie op deze website correct is, wij garanderen niet de volledigheid of juistheid ervan en wij beloven niet dat de website beschikbaar blijft of dat de materialen op de website up-to-date zijn.

Afwijzing

Tot het maximum toegestane bedrag volgens de toepasselijke wetgeving, sluiten wij alle verklaringen, garanties en voorwaarden uit met betrekking tot onze website en het gebruik van deze website. Niets in deze afwijzing zal:

 • onze of jouw aansprakelijkheid voor overlijden of letsel beperken of uitsluiten;
 • onze of jouw aansprakelijkheid voor fraude of valsheid in geschrifte beperken of uitsluiten;
 • enige van onze of jouw aansprakelijkheden op enige manier beperken die niet is toegestaan onder de toepasselijke wetgeving; of
 • enige van onze of jouw aansprakelijkheden uitsluiten die niet mogen worden uitgesloten onder de toepasselijke wetgeving.

De beperkingen en verboden van aansprakelijkheid in deze sectie en elders in deze afwijzing: (a) zijn onderworpen aan de voorgaande paragraaf; en (b) gelden voor alle aansprakelijkheden die voortvloeien uit de afwijzing, inclusief aansprakelijkheden die voortvloeien uit contract, onrechtmatige daad en in geval van schending van wettelijke verplichtingen.

Zolang de website en de informatie en diensten op de website gratis worden aangeboden, zijn wij niet aansprakelijk voor verlies of schade van welke aard dan ook.

Terug naar boven
chevron-down
 • populaire zoekopdrachten